GRZEGORZ BRAUN w SZTOKHOLMIE

Rada Uchodźstwa Polskiego OPON oraz Klub Gazety Polskiej w Sztokholmie
zapraszają na projekcję najnowszego cyklu filmów dokumentalnych
GRZEGORZA BRAUNA
 p.t.
TRANSFORMACJA
W środę, 19 czerwca o godzinie 18:00 odbędzie się pokaz pierwszej części pt. 
„NEP, Trust i głuchoniemi ślepcy”

W czwartek, 20 czerwca 2013 r. o godz. 18.00 obejrzymy część drugą cyklu pt. 
„Zmienna linia Partii, III wojna światowa i raport Lokomotywy”

Projekcje połączone będą ze spotkaniem z Grzegorzem Braunem, reżyserem, scenarzystą i autorem filmów.

Pierwszy film przedstawia genezę i konsekwencje komunistycznego przewrotu w Rosji; pokazuje, jak w latach 20-tych i 30-tych XX wieku bolszewicy wypracowują metody dezinformacji, prowokacji i eksterminacji, które stosowane będą wobec wszystkich stających na drodze do zwycięstwa „światowej rewolucji”.

Część druga przedstawia rolę Związku Sowieckiego w rozpętaniu II-giej wojny światowej. W filmie jest także mowa o metodach i efektach komunistycznej infiltracji zachodu, bez której zbrodniczy i niewydolny system nie zdołałby przetrwać.

Obydwa spotkania odbędą się w siedzibie Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych – OPON, znajdującego się około 200 metrów od stacji metra T-Stadion; adres: Östermalmsgatan 75, Stockholm
WSTĘP WOLNY
Grzegorz Braun o dzisiejszych skutkach/pozostałościach TRANSFORMACJI:
„Od ’89 ro­ku ży­je­my w ta­kiej rze­czy­wi­sto­ści, w ja­kiej zna­leź­li­by się Niem­cy, gdy­by nie by­ło No­rym­ber­gii i są­du nad na­ro­do­wy­mi so­cja­li­sta­mi. Po pa­ru la­tach, być mo­że lek­kiej, nie­do­le­gli­wej kwa­ran­tan­ny po­li­tycz­nej, Him­m­ler prze­pro­wa­dził­by z ja­kiejś try­bu­ny XX zjaz­du NSDAP kry­ty­kę błę­dów i wy­pa­czeń oraz kul­tu jed­nost­ki Adol­fa Hi­tle­ra, Jo­achim Rib­ben­trop usu­nął­by się z głów­ne­go nur­tu me­diów i zo­stał­by am­ba­sa­do­rem w ja­kimś od­le­głym pań­stwie, a po­tem, wró­ciw­szy do Ber­li­na, od­gry­wał­by ro­lę au­to­ry­te­tu w spra­wach po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej i mó­wi­ło­by się do nie­go per „pa­nie am­ba­sa­do­rze”, jak do – nie przy­mie­rza­jąc – Sta­ni­sła­wa Cio­ska w te­le­wi­zji TVN. Go­eb­bels zo­stał­by pio­nie­rem no­wo­cze­snych me­diów i wy­da­wał­by wpły­wo­wy ty­go­dnik „NE­IN”, po czym uru­cho­mił­by być mo­że ja­kąś sta­cję te­le­wi­zyj­ną, i wszy­scy chwa­li­li­by go za po­sta­wie­nie na no­gi ki­ne­ma­to­gra­fii nie­miec­kiej i za świet­ne fil­my, któ­re po­wsta­wa­ły za je­go „cza­sów” itd. My ży­je­my wła­śnie w ta­kim post­ko­mu­ni­stycz­nym pań­stwie, w któ­rym zdra­dy sta­nu nie na­zwa­no zdra­dą, w któ­rym mor­der­cy nie zo­sta­li nie tyl­ko po­cią­gnię­ci do od­po­wie­dzial­no­ści, ale na­wet nie zo­sta­li na­zwa­ni po imie­niu. […] „

www.warszawskagazeta.pl/kraj/36-kraj/1209-polsk-rzdzi-konsorcjum-sub-specjalnych-ronych-pastw

Comments are closed.

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.